Agenda en stukken: 6-11-2017

Motie 7 van Heiloo Lokaal E.66 en D66 over de bomenbalans is ingetrokken, nadat de portefeuillehouder had aangegeven dat de wensen worden opgenomen in het nieuwe bomenbeleidsplan van de gemeente Heiloo.


Onderwerp: Motie 7 over waarborgen passende zorg voor de jeugd

Ingediend door: D66
Uitslag stemming Verworpen

Stemgedrag Heiloo Lokaal: tegen
Motivatie: de portefeuillehouder heeft toegezegd dat de kwaliteit van de Jeugdzorg een uitgangspunt is en dat ook zo zal worden ingebracht door de het te voeren overleg met de Jeugdzorgaanbieders.

Voor stemden: D66-PvdA-NCPN (5 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo-2000-VVD-CDA-PvdA-Heiloo Lokaal-E.66 (14 stemmen)


Onderwerp: Motie 6 over het verkeersplan

Ingediend door: Heiloo-2000-VVD-CDA
Uitslag stemming Aangenomen

Stemgedrag Heiloo Lokaal: voor
Motivatie: Het proces met de denktank is nu in een positieve sfeer geraakt en deze motie roept op tot versnelling van het proces.

Voor stemden: Heiloo-2000-VVD-CDA-Heiloo Lokaal-E.66 (14 stemmen)
Tegen stemden: D66-PvdA-NCPN (5 stemmen)


Onderwerp: Motie 5: procesvoorstel vanuit diverse bewonersgroepen

Ingediend door: D66
Uitslag stemming Verworpen

Stemgedrag Heiloo Lokaal: tegen
Motivatie: Het proces met de denktank is nu in een positieve sfeer geraakt en dat willen we niet frustreren door nieuwe externe deskundige aan te trekken.

Voor stemden: D66-PvdA-NCPN (5 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo-2000-VVD-CDA-E.66-Heiloo Lokaal (14 stemmen)


Motie 4 is ingetrokken, omdat de essentie is opgenomen in motie 6.


Onderwerp: Motie 3 over de bibliotheek

Ingediend door: Heiloo-2000-VVD-CDA
Uitslag stemming Aangenomen

Stemgedrag Heiloo Lokaal: tegen
Motivatie: De portefeuillehouder heeft toegelicht hoe de besprekingen met de bibliotheek verlopen en dat geeft voldoende vertrouwen om er van uit te gaan dat er een oplossing wordt gevonden. Daarom vinden wij deze motie overbodig.

Voor stemden: Heiloo-2000-VVD-CDA (10 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo Lokaal-D66-PvdA-NCPN-E.66 (9 stemmen)


Onderwerp: Motie 2 over de bibliotheek

Ingediend door: D66
Uitslag stemming Verworpen

Stemgedrag Heiloo Lokaal: tegen
Motivatie: De portefeuillehouder heeft toegelicht hoe de besprekingen met de bibliotheek verlopen en dat geeft voldoende vertrouwen om er van uit te gaan dat er een oplossing wordt gevonden.

Voor stemden: D66-E.66-NCPN (4 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo-2000-VVD-CDA-PvdA-Heiloo Lokaal (15 stemmen)


Onderwerp: Motie 1 over investeringskosten grote projecten

Ingediend door: D66
Uitslag stemming Verworpen

Stemgedrag Heiloo Lokaal: tegen
Motivatie: Heiloo Lokaal is geen voorstander om op dit moment extern onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren. De extra kosten, die daarmee gemoeid zijn, kunnen we voor andere doeleinden gebruiken.

Voor stemden: D66-PvdA-NCPN (5 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo-2000-VVD-CDA-E.66-Heiloo Lokaal (14 stemmen)


Onderwerp: Amendement 2: Beslispunt 2 te laten vervallen

Ingediend door: Heiloo Lokaal
Uitslag stemming Verworpen

Stemgedrag Heiloo Lokaal: voor
Motivatie: Het meerjarenperspectief geeft een te optimistisch beeld voor wat betreft de toekomst de gemeentelijke financiële positie. Het stellen van PM-posten getuigt niet van een toekomstgerichte visie. Heiloo Lokaal vindt daarom dat niet ingestemd kan worden met het meerjarenperspectief 2019-2021.

Voor stemden: Heiloo Lokaal-D66-PvdA-NCPN (8 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo-2000-VVD-CDA-E.66 (11 stemmen)


Onderwerp: Amendement 1: Behoud bestemmingsreserve geluidswal

Ingediend door: Heiloo Lokaal en D66
Uitslag stemming Verworpen

Stemgedrag Heiloo Lokaal: voor
Motivatie: Het verlies van een geoormerkt budget werkt negatief op de motivatie van de inwoners om zich actief te blijven inzetten. Bovendien zal het de bewoners en de gemeenteraad meer moeite geven om tussen alle toekomstige prioriteiten een bedrag vrij te maken uit de algemene middelen.

Voor stemden: Heiloo Lokaal-D66-PvdA-NCPN (8 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo-2000-VVD-CDA-E.66 (11 stemmen)


Onderwerp: Algemene beschouwing m.b.t. programmabegroting

Stemgedrag Heiloo Lokaal: zie hier de algemene beschouwing van Heiloo Lokaal.

Stemming over de programmabegroting:

Voor stemden: H2000, E.66, VVD, CDA (11 stemmen)
Heiloo Lokaal is voor de besluitpunten 1, 4 en 5 (3). Het betreft de punten:

1 De programmabegroting 2018 inclusief de jaarschijf 2018 van het meerjareninvesteringsplan vast te stellen;

4. De subsidieplafonds 2018 vast te stellen;

5. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Tegen stemden: PvdA, NCPN, D66 (5 stemmen)
Stemverklaring Heiloo lokaal: de fractie gaat niet akkoord met de besluitpunten 2 en 3. Het betreft:

2. In te stemmen met het meerjarenperspectief 2019-2021 en de bij de begroting behorende paragrafen en bijlagen;

3. In te stemmen met de onttrekking van € 424.518,- aan de bestemmingsreserve geluidswal Oost en dit bedrag te storten in de algemene reserve;