Vandaag is in een persbericht bekend gemaakt dat Heiloo Lokaal met CDA, D66, PvdA en VVD een nieuwe coalitie hebben gevormd. Hieronder vindt u het persbericht en het artikel zoals dat in de Alkmaarsche Courant is verschenen.
Peter van Diepen (D66) is de nieuwe beoogde wethouder.
Coalitiedocument Heiloo 2021-2022

Persbericht:

Nieuwe coalitie Heiloo is rond

Voldoende nieuwe woningen, afronding van de nieuwbouwplannen Zandzoom en Zuiderloo, realisatie van de afslag van de A9 en aan de slag met vlieghinder. Dat is een aantal onderdelen uit het nieuwe coalitieprogramma ‘Bouwen aan Heiloo’. Vertegenwoordigers van de fracties van vijf partijen (VVD, D66, CDA, PvdA en Heiloo Lokaal) hebben hun handtekening gezet onder het akkoord. “Een zeer breed gesteund programma”, aldus VVD-fractievoorzitter René van Splunteren.

Dit zijn de hoofdlijnen uit het programma:

  • Bouwen van voldoende nieuwe woningen, met een vergrote inspanning voor woningen voor ouderen en starters en in de sociale categorie.
  • Afronden nieuwbouwplannen Zandzoom en Zuiderloo, met realisatie van een aantal groenprojecten.
  • Invulling geven aan de nieuwe werkwijze van de raad en burgerparticipatie door het organiseren van dialoogtafels, informatiemarkten en raadsinformatierondes voorafgaand aan het debat in commissies en besluitvorming in raadsvergaderingen. De raad streeft daarmee naar een breder samenspel tussen raad, college, bewoners en ambtelijke organisatie.
  • Herinrichting en ontwikkeling van het gebied rondom winkelcentrum ’t Loo, de Witte Kerk en het gemeentehuis.
  • Een dorp waar iedereen mee kan doen. De gemeente is actief aanwezig in het sociale domein en geeft het goede voorbeeld.
  • Energietransitie en duurzaamheid; Heiloo wil één van de duurzaamste gemeenten worden.
  • Dienstverlening; inzet op verbetering van onze diensten in samenwerking met inwoners, ondernemers en instellingen. 
  • Behoud van een gezonde en stabiele financiële positie met een sluitende meerjarenbegroting en een positieve jaarrekening.
  • Sterke strategische positie in de BUCH (ambtelijke samenwerking van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)
  • Aan de slag met vlieghinder

Aansluiting A9

Alle partijen die het coalitieprogramma ondertekenden, vinden dat de afslag A9 moet worden gerealiseerd. Op 1 februari 2021 neemt de gemeenteraad daarover een definitief besluit. De partijen hebben hiervoor overleg gevoerd met de gedeputeerde Jeroen Olthof van de Provincie Noord-Holland. Ook hij heeft zijn steun toegezegd en gezegd zich samen met de gemeente in te willen spannen voor het tot stand brengen van een aansluiting op de A9. Dit met behoud van de financiële draagkracht in Heiloo. In het coalitieprogramma is een gezamenlijk statement van de provincie en de gemeente opgenomen.

Raadsvergadering 19 januari

De raad bespreekt het coalitieprogramma op 19 januari 2021. Dit is een fysieke bijeenkomst in het gemeentehuis van Castricum. De raad benoemt dan ook een nieuwe wethouder. De beide zittende wethouders, Elly Beens (CDA) en Rob Opdam (VVD), krijgen versterking van Peter van Diepen. De nieuwe beoogd wethouder komt namens D66 in het college. Hij is momenteel fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Alkmaar.

Over de portefeuilleverdeling binnen het college vinden nog gesprekken plaats de komende tijd.

Alkmaarsche Courant 8-1-21

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *