Beschouwing Heiloo Lokaal m.b.t. begroting 2020

Voorzitter,

Op 8 juli van dit jaar behandelde wij in deze raad de kadernota 2020, die liet een minder rooskleurig meerjarenperspectief zien dan wat nu voor ligt.
De presentatie hiervan ziet er weer verzorgt uit en wij zijn de opstellers daarvan dank verschuldigd. Dat geld ook voor de ontvangen informatie en beantwoording van gestelde vragen.

Op zich valt er weinig aan te merken op de voorliggende begroting 2020. Het college heeft er echter wel een verhoging van de vaste lasten van c.a. 8 % en een hogere Haagse bijdrage uit het gemeentefonds voor nodig om dit mooie resultaat te bereiken.

Is het dan allemaal halleluja wat wij vanavond bespreken? Helaas niet, voorzitter, want er zijn wel degelijk aandachtpunten waar wij het vanavond met het college over willen hebben.

Allereerst hebben wij in Heiloo het probleem van het vernietigde bestemmingsplan afslag A9 en als dat probleem niet getackeld wordt mogelijk ook het niet kunnen realiseren van uitbreidingsgebied De Zandzoom. Mocht dat scenario waarheid worden dan kan het niet anders dan dat het ons geld gaat kosten en dan ziet onze financiële horizon er ineens heel anders uit.

Maar voorlopig is dat niet zo en blijven wij hoog op de Elsevier lijst staan als prettige gemeente waar het goed toeven is. Maar dan moeten wij wel het voorzieningenniveau op peil zien te houden en ons verenigingsleven in stand houden.

Echter wat schetst onze verbazing dat de afronding van de invoering maatschappelijke huurtarieven en de veranderopgave door het college niet conform gemaakte afspraken verloopt. Op 8 december 2014 hebben we besloten tot de invoering van een maatschappelijk huurtarief voor alle verenigingen en stichtingen met een maatschappelijke functie.

Achterliggende reden was het opheffen van indirecte subsidies, zodat transparanter wordt hoe en waarvoor subsidies worden toegekend aan deze organisaties. Bij deze invoering bleek al gelijk dat een aantal organisaties/verenigingen met een fors hogere huur zouden worden geconfronteerd, tot het 10-voudige aan toe. Er werd een compensatie gevonden in de directe subsidies om naar het huurtarief toe te groeien. Ook zou worden bekeken hoe de gemeentelijke accommodaties beter zouden kunnen worden bezet (de veranderopgave).

Tevens liep een discussie over de kerntaken, die mede van invloed zouden kunnen zijn op de bezetting van accommodaties en bijbehorende huren. Bij de vaststelling van de nota Kaders Kernactiviteiten op 22 juni 2015 heeft de raad ook een motie aangenomen die het college verzocht om geen indirecte subsidies op te nemen en het directe subsidieplafond zo op te bouwen dat naast een prestatiegericht deel ook een op borging van de continuïteit gericht deel zou worden opgenomen. Daarmee zouden dan ook langlopende verplichtingen (lees huur) aangegaan kunnen worden. Dit staat dus los van de 2-jarige compensatie die in 2015 is bepaald.

Aangezien de veranderopgave niet voor alle verenigingen gunstig heeft uitgepakt, en in de directe subsidies een continuïteits-component mag zitten, verbaast het ons dat nu de maatschappelijke huur opgelegd wordt en de continuïteits-component buiten de subsidies is gelaten.

Kan het college een motie van de raad zo naast zich neerleggen? Wat doet het college om verenigingen en organisaties, die door de maatschappelijke huur in de problemen geraken, tegemoet te komen? Graag antwoord op deze vraag.

Voor scouting Rurik lijkt een oplossing in het verschiet, maar uit het subsidie- overzicht blijkt dat meer verenigingen problemen ondervinden. Onderkend het college deze problemen en is het bereidt ook met deze verenigingen ala Rurik tot een oplossing te komen?

Ook wat het groenonderhoud betreft, wij hebben het al eerder gezegd, hadden wij meer mededogen van het college verwacht. Er is in het verleden immers fors op bezuinigd en nu er weer wat meer vet op de botten zit zou een ruimer budget voor het groen het college sieren. Het zou een mooi gebaar naar onze inwoners zijn. Al was het alleen maar om het mos van de

verkeerborden, lantaarnpalen en onkruid van verkeersheuvels te verwijderen. En dan heb ik het nog niet eens over de bermen.

Wat ons ook zorgen baart is het negeren van het college van door de raad aangenomen moties en initiatiefvoorstellen die leidend moeten zijn voor het uit te voeren beleid c.q. dossiers.

Naast de door ons eerder gemelde motie van 22 juni 2015, noemen wij ook het initiatiefvoorstel van de coalitie partijen van 3 maart 2014 betreffende aanpassing van de WABO-procedure over de max. bouwhoogtes. Eerder hebben wij gepleit om een overzicht te krijgen van deze richtinggevende besluiten, die onze ambtenaren in de BUCH-organisatie kunnen ondersteunen bij hun werkzaamheden. Kan het college zeggen wanneer wij iets op dit gebied kunnen verwachten?

Voorzitter tot slot wil ik opmerken dat het mij bevreemd dat veel zaken in de begroting kostendekkend zijn echter met uitzondering van de grafrechten die voor slechts 40% kostendekkend zijn. De overige 60% komen dus uit de algemene middelen. Op die manier zorgen wij in Heiloo voor de doden beter dan voor de levenden.