Heiloo, 5 november 2018.

Voor de behandeling van de begroting 2019 heeft onze fractievoorzitter Tijmen Valkering vanavond het volgende betoog gehouden.

Voorzitter,

Wij bespreken vanavond de begroting 2019, welke een vervolg is op de kadernota die wij op 2 juli j.l. hebben behandeld en waar wij als Heiloo Lokaal mee hebben ingestemd.
Een begroting van een gemeente is een complex gebeuren en er is altijd wel iets te vinden waar men kritiek op kan hebben. De begroting 2019 die nu voor ligt zit technisch goed in elkaar en wij zijn de opstellers hiervan dan ook dank verschuldigd. Zeker na beantwoording van de vragen en infoavond is ons veel duidelijker geworden. 
Overduidelijk is ook de hand van de coalitie terug te vinden in deze begroting. Als de coalitie de moed had gehad om de oppositie nauwer te betrekken bij de totstandkoming van deze begroting waren er zeker accenten van die inbreng in de begroting terug te vinden geweest. Helaas mocht dit niet zo zijn.
Maar nogmaals, begroting technisch gezien is er weinig op de begroting aan te merken.

Er zijn echter op onderdelen zaken die ons de wenkbrauwen doen fronzen en dat zijn o.a.,

Nieuw Beleid:
Er komt meer geld vanuit Den Haag onze kant op, welke voor het overgrote deel aan bestaand beleid wordt uitgegeven. Voor nieuw beleid telde wij slechts 16%. Mogen wij hieruit opmaken dat er op bestaande projecten c.q. bestaand beleid een inhaalslag moet plaats vinden?  
Als alles gaat zoals verwacht in de begroting is het een mooi verhaal, maar lijken in de kast zoals de verkeersafwikkeling Vennewaterweg kunnen wij niet meer gebruiken. Het “over het hoofd zien” van noodzakelijke infrastructurele projecten stelt ons voor acute financiële problemen. Is dit ook de reden dat het ontwerp er zo minimalistisch mogelijk uit is gaan zien? En wat doen wij met onvoorziene omstandigheden zoals grondverwerving en evt. uitkopingen, waar nog geen rekening mee is gehouden? Alle kans dus dat het duurder gaat worden !!

OZB Verhoging:
Als wij in de aanbiedingsbrief lezen dat er invulling wordt gegeven aan bestaand beleid dan bevreemd het ons dat het college bij de bepaling van de OZB-tarieven hiervan afwijkt. Het was toch immers zo dat als de waarde van objecten omhooggaan de tarieven zouden dalen. In de crisis jaren heeft het omgekeerde immers plaatsgevonden. Nu stelt men voor om 9 % waardestijging + een indexering van 2,3% volledig te verdisconteren in de aanslagen. Dit is dubbel op want onzes inziens is de indexering reeds in de waardestijging aanwezig. Deelt het college deze zienswijze van Heiloo Lokaal (?) en waarom wordt hier nu wel afzien van het bestaande beleid?

Woningbouw:
Het college wil meer woningen gaan bouwen en op de blz. 40 en 42 is te lezen: meer woningen voor mensen met een beperkt budget. Helaas staat er niet bij hoe het college dit wil bereiken. Graag antwoord hierop?

Rondje Witte Kerk
Er bereiken ons signalen dat bij de realisatie van het rondje Witte Kerk er vooral wordt gedacht aan het toestaan en vestigen van meer horeca aldaar. Is dat de beoogde kwaliteitsimpuls? Wordt dit niet een beetje teveel horeca voor Heiloo. Het zou onzes inziens niet misstaan om naar de noodzaak hiervan eerst gedegen onafhankelijk onderzoek te doen. Deelt het college deze mening?

Kader nota
Tijdens de behandeling in juli van de kader nota hebben wij al gepleit voor terugdraaien van in de crisistijd ingezette bezuinigingen. Met name op het groenbeleid zijn toen grote offers gebracht die, nu wij weer wat ruimer in ons financiële jasje zijn komen te zitten, geheel of deels teruggedraaid kunnen worden. Is het college hiertoe bereid?

Tevens vroegen wij het college toen om medewerking te willen verlenen aan herplaatsing van de fontein die vroeger voor het gemeentehuis heeft gestaan. Het college reageerde toen niet onwelwillend maar wou graag eerst een verkenning van de financiële mogelijkheden. Inmiddels heeft dit plaatsgevonden en is er verschillende keren overleg geweest met de gemeente. De werkgroep is nu toe aan een vervolgstap die in een motie nader is verwoord en waar ik deze raad steun voor wil vragen.  

Voorzitter tot zover in 1etermijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *