Algemene beschouwing Kadernota 2019

Maandagavond 2 juli heeft onze fractievoorzitter in de raadsvergadering bij de behandeling van de Kadernota 2019 onderstaande Algemene Beschouwing uitgesproken:

Voorzitter,

Bij de voorbereiding van dit betoog heb ik heb ik die van vorig jaar nog even geraadpleegd en ik kwam in de verleiding om alleen de data te wijzigen en hem nogmaals voor te lezen. Want praktisch alle aandachtspunten zijn helaas nog actueel. Mochten onderdelen u bekend voorkomen dan weet u waarom dit is. 

Wat in ieder geval ongewijzigd is gebleven is onze dankbaarheid voor onze controller met zijn ambtelijke ondersteuning die ons een prettig leesbare Kadernota hebben gepresenteerd, die in een heldere info avond is toegelicht.

Ook ongewijzigd is het gemis van een “risico-paragraaf” op lopende grote projecten. Werden wij vorig jaar hierop nog geattendeerd middels PM-vermeldingen in de programmabegroting, dit jaar moeten wij het doen met blanco velden en zelf maar uitzoeken hoe hier invulling aan te geven. In een vorig politiek leven van ons was het ontbreken van deze risico-paragraaf zelfs een speerpunt van beleid.

Vorig jaar hebben wij het ook gehad over aanpak van de z.g. holle-kiezen in Heiloo. Helaas is het nog steeds zo dat het college na een jaar lang geen enkel resultaat kan melden voor de krakers problematiek op de locatie Zevenhuizerlaan, maar wel een projectontwikkelaar op de Wegener locatie in het zadel heeft geholpen.
Voor ons als lokale-partij is dat een doorn in het oog.

Is er dan niets nieuws onder de zon? Ja en nee, want laten wij het weer eens over de sociale woningbouw hebben. Vorige week konden wij nog in de krant lezen dat de Woningmakers Regio Alkmaar cijfers publiceerde waaruit onomstotelijk bleek dat er ook in Heiloo een groot tekort is aan betaalbare koopwoningen. Onzes inziens geldt hetzelfde voor betaalbare huurwoningen. Eerder riep dhr. Tromp van Kennemer Wonen de gemeenten al op om locaties daarvoor ter beschikking te stellen. Wij onderschrijven de suggestie van deze groep, te weten nu snel vol gas geven met de woningbouw en de achterstand weg werken.

Wat ons het afgelopen jaar wederom heeft verbaasd is het consequent vragen naar financiële dekking bij voorstellen vanuit de raad terwijl voorstellen van het college vaak uit de algemene middelen kunnen worden bekostigd. Wij stellen voor om dit gelijk te stellen en vragen het college in hun beantwoording hierop te reageren.

Wij vragen het college ook hoe men denkt het Fonds Sociale Woningbouw in te toekomst te gaan voeden.
Als eerste aanzet doen wij nu het voorstel om van de € 150.000,- die uit de bestemmingreserve “duurzaamheidsmaatregelen” wordt gehaald nu alvast
€ 40.000  te storten in de bestemmingsreserve “Fonds Sociale Wongbouw”. Dit als reparatie van het besluit van de raad op 12 juni 2017, waarbij dit bedrag ten onrechte werd onttrokken uit het Fonds ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen in het bouwplan Noordergeestkerk. Ter ondersteuning van dit voorstel hebben wij een amendement achter de hand maar een toezegging van het college volstaat ook in deze.
U hoeft dan nog maar voor de resterende € 110.000,- aan te geven hoe dit besteed gaat worden?

Als suggestie ter bevordering van de duurzaamheid vragen wij of het college bereid is, evt. in BUCH verband, te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om de gemeentelijke voertuigen voortaan elektrisch aangedreven uit te voeren. De nieuw aan te schaffen vuilniswagens kunnen hierin als pilot dienen. Hiermee kunnen wij als gemeente een goed voorbeeld en geven wij een aanzet tot de  uitvoering van het recent in Den Haag aangenomen Klimaatakkoord.

Op dit moment zijn wij bezig met het bestemmingsplan Landelijk Gebied. Hier bestaat ook een bestemmingsreserve voor. Kan het college uitleggen waarvoor deze reserve gebruikt gaat worden? Moeten wij hiervoor ook niet een onttrekking doen in 2019, zoals bij de duurzaamheid wordt voorgesteld?

Tot slot voorzitter wil ik uw aandacht vragen voor een initiatief van de Werkgroep Herplaatsing Fontein. Deze fontein was in 1930 een geschenk van de inwoners van Heiloo aan de toenmalige burgemeester Van Foreest en heeft tot 1968 voor het bordes van ons gemeentehuis gestaan. Bij de verwijdering in 1968 t.b.v. reconstructie van de Raadhuisweg heeft de gemeente een herplaatsingsplicht op zich genomen. Documenten hiervan zijn gelukkig bewaard gebleven, evenals kenmerkende onderdelen van de oorspronkelijke fontein. Kunt u als college de initiatiefgroep de toezegging doen om medewerking aan de herplaatsing te verlenen en in de begroting van 2019 hier budget voor op te nemen. En tevens gaandeweg het proces met deze groep enthousiaste leden, waar ik zelf ook deel vanuit maak, in nauw contact en overleg te blijven om tot de beloofde herplaatsing te komen.

Afsluitend:

Geacht college, voor dit jaar willen wij het hier weer bij laten. Onze stokpaardjes zijn bereden en wij wensen u veel wijsheid in het voorbereiden van uw beantwoording aan ons.