Op 6 november jl heeft onze fractievoorzitter Tijmen Valkering zijn eerste algemene beschouwing uitgesproken bij de begrotingsbehandeling 2018. Hieronder volgt integraal zijn betoog.

Voorzitter,

Bij de algemene beschouwingen van juli 2017 hebben wij al aangegeven dat dit college geen prettig financieel nalatenschap gaat achter laten voor een volgend college. Lezende de nu voorliggende begroting 2018 blijkt dat wij een vooruitziende blik hadden. Ik zal u uitleggen waarom:

Het college spreekt nu van een beleidsarme begroting waarmee een nieuw college niet voor de voeten wordt gelopen.
Voorzitter, als wij invulling gaan geven aan de PM-posten voor de jaren 2020 en 2021 zoals deze zijn opgenomen in het overzicht structureel begrotingssaldo krijgen wij een ander beeld te zien. Voor verkeersstudie, verkeersplan en fiets parkeerplekken bij het station kunnen wij per jaar € 365.000,- invullen. Hierdoor sluit 2020 nog net aan af met een bescheiden positief saldo van € 83.000,- maar 2021 laat een nadeel zien van € 350.000,-  en duiken wij de rode cijfers in.
Als wij het risico van de BUCH btw-koepelvrijstelling ook nog mee gaan rekenen duiken wij nog verder omlaag en dan hebben wij het nog niets eens over aanbesteding risico’s van de afslag A9 en spoorweg ondertunneling van de Vennewatersweg.

De slogan: “Sluitende Meerjarenbegroting” is in onze visie dan ook misleidend te noemen. Wij hebben dan ook moeite met bullit 2 van het collegevoorstel om in te stemmen met het Meerjarenperspectief 2019-2021

Deelt het college onze zorgen in deze?
Hoe denkt dit college dat het volgende college deze situatie zou moeten aanpakken?

Antwoord op deze vraag is voor ons bepalend of wij de begroting wel of niet kunnen goedkeuren. Voor nieuw beleid is in de toekomst dus weinig ruimte. Bedoelde het college dat met de term een beleidsarme begroting.

Ook als gemeente kun je het geld maar één keer uitgeven en in onze optiek doen wij ons dorp nu te kort. Een volgend college zal alle zeilen bij moeten zetten om hiermee om te gaan en het Big Spender beleid van dit college te doen vergeten.

Graag hadden wij gezien dat er ruimte zou zijn om het groen beheerplan van Heiloo weer wat extra financiële ruimte te geven. Door de jaren van bezuinigingen en o.a. het verbod op het gebruik van giftige stoffen plus uitbreiding van het areaal door nieuwbouwwijken is men daar drie dubbel getroffen, hetgeen veel onrust in het dorp heeft gegeven. Wij kunnen allemaal zien wat hiervan de gevolgen zijn in Heiloo. Vervuiling van bermen en slootkanten, vluchtheuvels, etc.  Mooi wonen in het groen moet gekoesterd en niet weggegooid worden.

Tevens voorzitter lezen wij in het collegevoorstel onder bullit 3 dat men voorstelt tot een onttrekking van € 424.518,-  uit de bestemmingsreserve geluidswal plan Oost ten gunste van de Algemene Reserve. Hier kunnen wij niet in mee gaan en dienen hiervoor een amendement in.

Tot slot is ons in de begroting het niet voor de 100 % benutten van maximale belastingcapaciteit opgevallen. Voor de OZB kunnen wij ons voor nu hierin vinden maar voor wat de betreft de lijkbezorging welke men kostendekkend wil berekenen fronzen wij onze wenkbrauwen.
Wij zorgen hiermee in Heiloo beter voor onze doden dan voor de levenden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *