Maandagavond 3 juli heeft onze fractievoorzitter, Tijmen Valkering, de volgende Algemene Beschouwing uitgesproken bij de behandeling van de kadernota.

Voorzitter

Heiloo Lokaal dankt het college en alle ambtenaren, met in het bijzonder Eric de Nijs, onze nieuwe controller, voor het opstellen van de Kadernota 2018. De nieuwe opzet is prettig leesbaar en wij zien de opzet van het collegeprogramma hierin terug.
Op het eerste gezicht laat de Kadernota 2018 klinkende cijfers zien, zowel voor 2018 als voor het meerjarenperspectief.
Echter, er zijn momenteel lopende grote projecten in gang gezet, die een behoorlijke impact zullen hebben op de begroting voor de komende jaren. In dat kader missen wij in deze Kadernota een “risico-paragraaf”, waarin de kosten voor deze lopende projecten opgenomen zijn. Denk hierbij aan: Afslag A9, Ondertunneling Vennewatersweg, Verkeersafwikkeling Vennewatersweg, Lopende Grexen Zuiderloo en straks de Zandzoom. De financiële horizon kan er dan zomaar heel anders uit gaan zien.
Met volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht, waardoor wellicht een nieuw college verder moet leven met deze cijfers, is dat geen prettige nalatenschap.
Waar het college streeft om ons een beleidsarme kadernota voor te leggen spreken wij van een rijk gevulde risico paragraaf.

Er zijn een aantal aspecten die wij vandaag extra onder uw aandacht willen brengen:

  • Eigen aandeel voor minima in de schoonmaakondersteuning.
    Deze zou, wat betreft Heiloo Lokaal, voor minima met een inkomen tot 120% van het wettelijk minimum, op 0 (nul) gezet moeten worden. Al 2 jaar achtereen houdt Heiloo flink geld over in het Sociaal Domein en voor deze minima doen we geen tegemoetkoming, terwijl dat voor de huishoudelijk hulp wel is gebeurd. Wij hopen dat de evaluatie van de schoonmaakondersteuning voor oktober rond is en we kunnen besluiten of/hoe we met deze algemene voorziening doorgaan.
  • Het fietsverkeer binnen Heiloo is een belangrijk speerpunt van het college. Zij zien het fietsverkeer graag bevorderd. Wij van Heiloo Lokaal wensen dan ook dat drempels ofwel verwijderd ofwel verlaagd worden binnen onze gemeente, zodat deze “fietsvriendelijker” worden en dat niet je boodschappen of je kind uit je mandje c.q. zitje gewipt worden.
    Een goed voorbeeld van hoe het in de rest van ons dorp zou moeten worden aangelegd is de aangepaste kruispunt Westerweg/Schuine Hondsbosschelaan). Drempel weg en rechts weer gewoon voorrang geven. Is ook nog eens snelheid remmend. Wij zullen bij de behandeling van het verkeersplan hier zeker op terug komen.
  • Wat ons verder zorgen baart is dat diverse verenigings activiteiten, die nu in gemeentelijke eigendommen gevestigd zijn, verschuiven naar bijvoorbeeld het GGZ-terrein. Wij moeten ervoor waken dat het verenigingsleven niet teveel afhankelijk wordt van niet-gemeentelijke instellingen en externe partijen. In dat kader ontvingen wij recent wij een brief van Koepel B.V., die in de toekomst het landgoed Willibrordus het culturele hart van Heiloo wil maken en daar ons theater De Beun voor wil opofferen. Toen ik dat las gingen mijn haren recht overeind staan.
  • Voor aanpak van de z.g. Holle Kiezen van Heiloo is in november 2017 een traject opgestart met als doel om het aanzien van ons dorp te verbeteren. Wat ons bevreemdt is dat voor een armoedige locaties waar de omwonende bij herhaling over klagen, denk hierbij aan het gekraakte pand aan de Zevenhuizerlaan, geen enkele interventie door het college wordt ondernomen en dat voor een Wegener-locatie aan de Kennemerstraatweg waar een ontwikkelaar het meeste voordeel gaat behalen wel alle medewerking wordt verleend.
  • Wij zijn daarentegen wel verheugd over het feit dat de Hondenbelasting in zijn geheel wordt afgeschaft. De leden van Heiloo Lokaal hebben destijds voor deze afschaffing gepleit en hebben met deze kadernota een “kroonjuweel” verzilverd.

AFSLUITEND:

Geacht college, dit is de eerste Algemene Beschouwing van Heiloo Lokaal. Reeds eerder kondigden wij aan een pragmatische partij te willen zijn. Vandaar dat wij alleen hetgeen op ons hart lag hebben weergegeven en niet hebben getracht om de volle 10 minuten vol te praten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: