Hieronder motiveren wij ons stemgedrag in de raadsvergaderingen.


Raadsvergadering van: 6-11-2017

Motie 7 van Heiloo Lokaal E.66 en D66 over de bomenbalans is ingetrokken, nadat de portefeuillehouder had aangegeven dat de wensen worden opgenomen in het nieuwe bomenbeleidsplan van de gemeente Heiloo.


Raadsvergadering van: 6-11-2017
Onderwerp: Motie 7 over waarborgen passende zorg voor de jeugd

Ingediend door: D66
Uitslag stemming Verworpen

Stemgedrag Heiloo Lokaal: tegen
Motivatie: de portefeuillehouder heeft toegezegd dat de kwaliteit van de Jeugdzorg een uitgangspunt is en dat ook zo zal worden ingebracht door de het te voeren overleg met de Jeugdzorgaanbieders.

Voor stemden: D66-PvdA-NCPN (5 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo-2000-VVD-CDA-PvdA-Heiloo Lokaal-E.66 (14 stemmen)


Raadsvergadering van: 6-11-2017
Onderwerp: Motie 6 over het verkeersplan

Ingediend door: Heiloo-2000-VVD-CDA
Uitslag stemming Aangenomen

Stemgedrag Heiloo Lokaal: voor
Motivatie: Het proces met de denktank is nu in een positieve sfeer geraakt en deze motie roept op tot versnelling van het proces.

Voor stemden: Heiloo-2000-VVD-CDA-Heiloo Lokaal-E.66 (14 stemmen)
Tegen stemden: D66-PvdA-NCPN (5 stemmen)


Raadsvergadering van: 6-11-2017
Onderwerp: Motie 5: procesvoorstel vanuit diverse bewonersgroepen

Ingediend door: D66
Uitslag stemming Verworpen

Stemgedrag Heiloo Lokaal: tegen
Motivatie: Het proces met de denktank is nu in een positieve sfeer geraakt en dat willen we niet frustreren door nieuwe externe deskundige aan te trekken.

Voor stemden: D66-PvdA-NCPN (5 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo-2000-VVD-CDA-E.66-Heiloo Lokaal (14 stemmen)


Motie 4 is ingetrokken, omdat de essentie is opgenomen in motie 6.


Raadsvergadering van: 6-11-2017
Onderwerp: Motie 3 over de bibliotheek

Ingediend door: Heiloo-2000-VVD-CDA
Uitslag stemming Aangenomen

Stemgedrag Heiloo Lokaal: tegen
Motivatie: De portefeuillehouder heeft toegelicht hoe de besprekingen met de bibliotheek verlopen en dat geeft voldoende vertrouwen om er van uit te gaan dat er een oplossing wordt gevonden. Daarom vinden wij deze motie overbodig.

Voor stemden: Heiloo-2000-VVD-CDA (10 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo Lokaal-D66-PvdA-NCPN-E.66 (9 stemmen)


Raadsvergadering van: 6-11-2017
Onderwerp: Motie 2 over de bibliotheek

Ingediend door: D66
Uitslag stemming Verworpen

Stemgedrag Heiloo Lokaal: tegen
Motivatie: De portefeuillehouder heeft toegelicht hoe de besprekingen met de bibliotheek verlopen en dat geeft voldoende vertrouwen om er van uit te gaan dat er een oplossing wordt gevonden.

Voor stemden: D66-E.66-NCPN (4 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo-2000-VVD-CDA-PvdA-Heiloo Lokaal (15 stemmen)


Raadsvergadering van: 6-11-2017
Onderwerp: Motie 1 over investeringskosten grote projecten

Ingediend door: D66
Uitslag stemming Verworpen

Stemgedrag Heiloo Lokaal: tegen
Motivatie: Heiloo Lokaal is geen voorstander om op dit moment extern onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren. De extra kosten, die daarmee gemoeid zijn, kunnen we voor andere doeleinden gebruiken.

Voor stemden: D66-PvdA-NCPN (5 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo-2000-VVD-CDA-E.66-Heiloo Lokaal (14 stemmen)


Raadsvergadering van: 6-11-2017
Onderwerp: Amendement 2: Beslispunt 2 te laten vervallen

Ingediend door: Heiloo Lokaal
Uitslag stemming Verworpen

Stemgedrag Heiloo Lokaal: voor
Motivatie: Het meerjarenperspectief geeft een te optimistisch beeld voor wat betreft de toekomst de gemeentelijke financiële positie. Het stellen van PM-posten getuigt niet van een toekomstgerichte visie. Heiloo Lokaal vindt daarom dat niet ingestemd kan worden met het meerjarenperspectief 2019-2021.

Voor stemden: Heiloo Lokaal-D66-PvdA-NCPN (8 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo-2000-VVD-CDA-E.66 (11 stemmen)


Raadsvergadering van: 6-11-2017
Onderwerp: Amendement 1: Behoud bestemmingsreserve geluidswal

Ingediend door: Heiloo Lokaal en D66
Uitslag stemming Verworpen

Stemgedrag Heiloo Lokaal: voor
Motivatie: Het verlies van een geoormerkt budget werkt negatief op de motivatie van de inwoners om zich actief te blijven inzetten. Bovendien zal het de bewoners en de gemeenteraad meer moeite geven om tussen alle toekomstige prioriteiten een bedrag vrij te maken uit de algemene middelen.

Voor stemden: Heiloo Lokaal-D66-PvdA-NCPN (8 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo-2000-VVD-CDA-E.66 (11 stemmen)


Raadsvergadering van: 6-11-2017
Onderwerp: Algemene beschouwing m.b.t. programmabegroting

Stemgedrag Heiloo Lokaal: zie hier de algemene beschouwing van Heiloo Lokaal.

Stemming over de programmabegroting:

Voor stemden: H2000, E.66, VVD, CDA (11 stemmen)
Heiloo Lokaal is voor de besluitpunten 1, 4 en 5 (3). Het betreft de punten:

1 De programmabegroting 2018 inclusief de jaarschijf 2018 van het meerjareninvesteringsplan vast te stellen;

4. De subsidieplafonds 2018 vast te stellen;

5. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Tegen stemden: PvdA, NCPN, D66 (5 stemmen)
Stemverklaring Heiloo lokaal: de fractie gaat niet akkoord met de besluitpunten 2 en 3. Het betreft:

2. In te stemmen met het meerjarenperspectief 2019-2021 en de bij de begroting behorende paragrafen en bijlagen;

3. In te stemmen met de onttrekking van € 424.518,- aan de bestemmingsreserve geluidswal Oost en dit bedrag te storten in de algemene reserve;


Raadsvergadering van: 9-10-2017
Onderwerp: Amendement 6b over Verordening raadscommissies gemeente Heiloo.
Ingediend door: D.66
Uitslag stemming Verworpen

Stemgedrag Heiloo Lokaal: tegen
Motivatie: Het voorstel van D66 om de verordening zo aan te passen dat de mogelijkheid bestaat de commissie Openbare Ruimte te splitsen in 2 commissies/kamers lijkt ons iets te ver gaan. Er zijn voldoende mogelijkheden om de drukke agenda van de commissie OR te ontlasten. Daarvoor is een aanpassing van deze verordening niet nodig.

Voor stemden: D66-VVD(2/3) (4 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo Lokaal-Heiloo-2000-VVD(1/3)-CDA-D66-PvdA-NCPN (14 stemmen)
E.66 heeft niet meegestemd.


Raadsvergadering van: 9-10-2017
Onderwerp: Amendement 6a over Reglement van Orde etc.
Ingediend door: Heiloo Lokaal en E.66
Uitslag stemming Verworpen

Stemgedrag Heiloo Lokaal: voor
Motivatie: Het raadsvoorstel om het afsplitsers moeilijker te maken om hun rol als gekozen volksvertegenwoordiger uit te voeren hebben we uitvoerig beschreven in ons nieuwsbericht van 19 september.
Dit amendement hebben we ingediend om het mogelijk te houden dat afgesplitste raadsleden zelf een naam kunnen geven aan hun groep.

Voor stemden: Heiloo Lokaal en E.66 (4 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo-2000-VVD-CDA-D66-PvdA-NCPN (14 stemmen)


Raadsvergadering van: 9-10-2017
Onderwerp: Amendement 5 over Reglement van Orde etc.
Ingediend door: Heiloo Lokaal en E.66
Uitslag stemming Verworpen

Stemgedrag Heiloo Lokaal: voor
Motivatie: Het raadsvoorstel om het afsplitsers moeilijker te maken om hun rol als gekozen volksvertegenwoordiger uit te voeren hebben we uitvoerig beschreven in ons nieuwsbericht van 19 september.
Dit amendement hebben we ingediend om het mogelijk te houden dat afgesplitste raadsleden een minimaal aantal commissieleden kan voordragen, waarbij  commissie één raads- of commissielid kan worden benoemd in elk van de 3 commissies.

Voor stemden: Heiloo Lokaal en E.66 (4 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo-2000-VVD-CDA-D66-PvdA-NCPN (15 stemmen)


Raadsvergadering van: 9-10-2017
Onderwerp: Amendement 4 over Reglement van Orde etc.
Ingediend door: Heiloo Lokaal en E.66
Uitslag stemming: Aangenomen

Stemgedrag Heiloo Lokaal: voor
Motivatie: Dit amendement betreft een technische correctie van de volgorde van de artikelen in het Reglement van Orde.

Voor stemden: Heiloo Lokaal-E.66-D66-CDA-VVD-CDA-D66-PvdA (14 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo-2000-NCPN (5 stemmen)


Raadsvergadering van: 9-10-2017
Onderwerp: Amendement 3 over Reglement van Orde etc.
Ingediend door: Heiloo Lokaal en E.66
Uitslag stemming: Aangenomen

Stemgedrag Heiloo Lokaal: voor
Motivatie: Het raadsvoorstel om het afsplitsers moeilijker te maken om hun rol als gekozen volksvertegenwoordiger uit te voeren hebben we uitvoerig beschreven in ons nieuwsbericht van 19 september.
Dit amendement hebben we ingediend om het mogelijk te houden dat afgesplitste raadsleden inbreng kunnen hebben in het fractievoorzittersoverleg en op de hoogte gehouden worden van de afspraken uit dit overleg.

Voor stemden: Heiloo Lokaal-E.66-D66-CDA-VVD-CDA-D66-PvdA (14 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo-2000-NCPN (5 stemmen)


Raadsvergadering van: 9-10-2017
Onderwerp: Amendement 2 over Reglement van Orde etc.
Ingediend door: Heiloo Lokaal en E.66
Uitslag stemming Verworpen

Stemgedrag Heiloo Lokaal: voor
Motivatie: Het raadsvoorstel om het afsplitsers moeilijker te maken om hun rol als gekozen volksvertegenwoordiger uit te voeren hebben we uitvoerig beschreven in ons nieuwsbericht van 19 september.
Dit amendement hebben we ingediend om het mogelijk te houden dat afgesplitste raadsleden mee kunnen praten in het fractievoorzittersoverleg.

Voor stemden: Heiloo Lokaal en E.66 (4 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo-2000-VVD-CDA-D66-PvdA-NCPN (15 stemmen)


Raadsvergadering van: 9-10-2017
Onderwerp: Amendement 1 over Reglement van Orde etc.
Ingediend door: Heiloo Lokaal en E.66
Uitslag stemming: Verworpen

Stemgedrag Heiloo Lokaal: voor
Motivatie: Het raadsvoorstel om het afsplitsers moeilijker te maken om hun rol als gekozen volksvertegenwoordiger uit te voeren hebben we uitvoerig beschreven in ons nieuwsbericht van 19 september.
Dit amendement hebben we ingediend om het mogelijk te houden dat afgesplitste raadsleden in het gemeentehuis kunnen vergaderen en insprekers ontvangen.

Voor stemden: Heiloo Lokaal-E.66-D66-CDA (9 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo-2000-VVD-CDA-D66-PvdA-NCPN (10 stemmen)


Raadsvergadering van: 10-7-2017
OnderwerpMotie: van Wantrouwen tegen wethouder Dellemijn
Ingediend door: NCPN
Uitslag stemming: Verworpen

Stemgedrag Heiloo Lokaal: tegen
Motivatie: Een motie van wantrouwen is een zeer zwaar instrument, die je niet lichtvaardig inzet. De motivatie van de NCPN vinden wij oneigenlijk. Er was reeds een toezegging gedaan. De NCPN wil daarop niet wachten.

Voor stemden: NCPN-PvdA (3 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo Lokaal-Heiloo-2000-VVD-CDA-D66-E.66 (15 stemmen)


Raadsvergadering van: 10-7-2017
Onderwerp: Motie: grondverwerving aansluiting A9
Ingediend door: VVD, Heiloo-2000, CDA
Uitslag stemming: Aangenomen

Stemgedrag Heiloo Lokaal: tegen
Motivatie: Staande de raadsvergadering werd bekend dat Heiloo, Alkmaar en Castricum 1,5 miljoen euro extra moeten neerleggen voor de afslag A9. Onbekend is hoeveel dat voor Heiloo gaat worden en hoe dat gedekt gaat worden. Daarover komt in september een voorstel. Heiloo Lokaal vind het niet verantwoord om transacties aan te gaan, zonder dat de raad zich heeft uitgesproken over de wijze waarop dat betaald gaat worden.

Voor stemden: VVD, Heiloo-2000, CDA en E.66 (11 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo Lokaal-Heiloo-2000-VVD-CDA-D66 (7 stemmen)


Raadsvergadering van: 10-7-2017
Onderwerp: Motie: Holle kiezen; voormalige supermarkt Zevenhuizerlaan
Ingediend door: NCPN
Uitslag stemming: Verworpen

Stemgedrag Heiloo Lokaal: tegen
Motivatie: Een week eerder is er reeds een motie aangenomen om 2 “holle kiezen” in Heiloo voortvarend aan te pakken door deze te verwerven. Heiloo Lokaal heeft toen gewaarschuwd voor de risico’s (b.v. m.b.t. huurders) die aan verwerving kleven en aan het college overgelaten welk instrument zij wil en kan toepassen om de panden ontwikkeld te krijgen.
Om er op voorhand van uit te gaan dat dit pand zal worden gekocht door de gemeente gaat Heiloo Lokaal daarom te ver. De locatie dan ook al bestemmen als huisvesting voor jongeren kan dan ook nog niet vastgelegd worden, ook al juicht Heiloo Lokaal dat idee wel toe.

Voor stemden: NCPN-PvdA-E.66 (4 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo Lokaal-Heiloo-2000-VVD-CDA-D66- (14 stemmen)


Raadsvergadering van: 10-7-2017
Onderwerp: Voorstel: Huisvesting Historische Vereniging Oud Heiloo.
Ingediend door: college van B&W
Uitslag stemming: Aangenomen

Stemgedrag Heiloo Lokaal: tegen
Motivatie: Heiloo Lokaal is er een voorstander van om de maatschappelijke organisaties te steunen in hun voortbestaan. Dat zou o.i. moeten door een structurele subsidie te geven, gericht op de activiteiten en op het voortbestaan van de betreffende organisatie (lees: tegemoetkoming in de huur).
Heiloo Lokaal vindt het niet juist om via de vereniging Oud Heiloo een donatie te doen, waarmee een derde partij (in dit geval de GGZ) haar vastgoed kan renoveren. Wij vinden dat een verhuurder het vastgoed huurbaar moet opleveren. Een dientengevolge hogere huur kan via subsidie aan de huurder worden gecompenseerd.

Voor stemden: VVD-CDA-Heiloo-2000-NCPN (11 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo Lokaal-PvdA-D66-E.66 (7 stemmen)


Raadsvergadering van: 10-7-2017
Onderwerp: Motie: Jaarstukken GGD jaarrekening 2016.
Ingediend door: VVD-CDA-PvdA-E.66-Heiloo-2000
Uitslag stemming: Aangenomen

Stemgedrag Heiloo Lokaal: voor
Motivatie: Heiloo Lokaal vind ook dat het dagelijks bestuur van de GGD hun Algemeen Bestuur, en daarmee de gemeenteraden, eerder en vollediger dient te informeren over aanbestedingen met grote financiële risico’s.

Voor stemden: Heiloo Lokaal-VVD-CDA-PvdA-E.66-Heiloo-2000-D66 (17 stemmen)
Tegen stemden: NCPN (1 stem)


Raadsvergadering van: 3-7-2017
Onderwerp: Motie verzorgingsplaats langs de A9
Ingediend door: VVD-CDA-Heiloo-2000
Uitslag stemming: Gestaakt

Stemgedrag Heiloo Lokaal: tegen
Motivatie: Heiloo Lokaal is tegen een verzorgingsplaats voor vrachtauto’s aan de oostkant van Heiloo. Dit zou een te grote aantasting betekenen van het natuurgebied De Die.
Bovendien zijn er diverse verzorgingsplaatsen in de directe omgeving, waar vrachtwagens kunnen pauzeren (Heemskerk en Alkmaar)

Voor stemden: VVD-CDA-Heiloo-2000 (9 stemmen)
Tegen stemden: Heiloo Lokaal-PvdA-E.66-D66-NCPN (9 stemmen)
De stemmen staakten. De motie kan opnieuw worden ingebracht in een volgende raadsvergadering.